2016-11-17 priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1852) TARANDĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0171:1852) TARANDĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. A30-3315

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 30-1856 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1852) Tarandės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3565) sklypo Gailašių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0171:549), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 30-2843 „Dėl sklypo Gailašių g. 22 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir nustatant reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr.A30-3315

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Gailašių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0171:549), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2369 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Ona Naumavičienė.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 30-1856 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1852) detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 3565) sklypo Gailašių g. 22 (kadastro Nr. 0101/0171:549), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 30-2843 „Dėl sklypo Gailašių g. 22 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir nustatant reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 275