2016-12-13 priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 20 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO KONSTITUCIJOS PR. 20 DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. A30-3651

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-956 „Dėl sklypo Konstitucijos pr. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1680) sklypo Nr. 1 (Konstitucijos pr. 20, kadastro Nr. 0101/0032:802) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankumą ir reglamentų zonoje 1a – statinių aukštų skaičių, aukštį nuo žemės paviršiaus, aukščio altitudę.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. gruodžio 13 d.

įsakymu Nr. A30-3651

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas sklypo Konstitucijos pr. 20 detaliojo plano sklypo Nr. 1 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Konstitucijos pr. 20 (kadastro Nr. 0101/0032:802), Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 2,0216 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Viešbutis Lietuva“, įmonės kodas 121906245, Konstitucijos pr. 20, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-956 „Dėl sklypo Konstitucijos pr. 20 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1680) sklypo Nr. 1 (Konstitucijos pr. 20, kadastro Nr. 0101/0032:802) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankumą ir reglamentų zonoje 1a – statinių aukštų skaičių, aukštį nuo žemės paviršiaus, aukščio altitudę.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, servitutai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė