2016-12-14 priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 4110/0100:145 IR NR. 0101/0167:322) PADEKANIŠKIŲ VS. DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 4110/0100:145 IR NR. 0101/0167:322) PADEKANIŠKIŲ VS. DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. gruodžio 14 d. Nr. A30-3661

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 405 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 4110/0100:145 ir Nr. 0101/0167:322) Padekaniškių vs. detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:946) sprendinius inicijavimo pagrindu, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto sklypo žemės naudojimo būdo, užstatymo tankio, pakeisti sklype leistiną statinių aukštį ir užstatymo intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. gruodžio 14 d.

įsakymu Nr. A30-3661

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:946) Padekaniškių vs., Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0410 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: savininkės prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 19 d. sprendimu Nr. 405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 4110/0100:145 ir Nr. 0101/0167:322) Padekaniškių vs. detaliojo plano sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0167:946) sprendinių koregavimą, nekeičiant detaliuoju planu nustatyto sklypo žemės naudojimo būdo, užstatymo tankio, pakeisti sklype leistiną statinių aukštį ir užstatymo intensyvumą bei nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: pastato ir automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518