2016-12-16 priimtas sprendimas DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 1500 GYVENTOJŲ JAUNIMO GYVENAMOJO KOMPLEKSO GILUŽIUOSE SKLYPO NR. 71 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 1500 GYVENTOJŲ JAUNIMO GYVENAMOJO KOMPLEKSO GILUŽIUOSE SKLYPO NR. 71 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. gruodžio 16 d. Nr. A30-3724

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V „Dėl detalaus planavimo projektų, įtrauktų į duomenų registrą, tvirtinimo“ patvirtinto 1500 gyventojų jaunimo gyvenamojo komplekso Gilužiuose sklypo Nr. 71 (Salotės g. 51, kadastro Nr. 0101/0167:3231) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr.A30-3724

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas 1500 gyventojų jaunimo gyvenamojo komplekso Gilužiuose sklypo Nr. 71 (Salotės g. 51, kadastro Nr. 0101/0167:3231) sprendinių koregavimas.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypas Salotės g. 51 (kadastro Nr. 0101/0167:3231), Pilaitės seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,1406 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius Jurij Čibirev, Buivydiškių g. 8-59, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas (2016-10-26 Nr. A50-36555/16).

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1996 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 1397V patvirtinto 1500 gyventojų jaunimo gyvenamojo komplekso Gilužiuose sklypo Nr. 71 (Salotės g. 51, kadastro Nr. 0101/0167:3231) sprendinius inicijavimo pagrindu, pakeičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai išsaugoti kraštovaizdžio savitumą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nėra.

11. SPAV reikalingumas nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518