2017-01-18 patvirtintas apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strelčiukų g. detaliojo plano koregavimas (skl. F.Bortkevičienės g.3statinių statybos zonos ir ribos keitimas)

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR

STRIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO F. BORTKEVIČIENĖS G. 3 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. sausio 18 d. Nr. A30-144

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3609), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0063:443) F. Bortkevičienės g. 3, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTO

„DĖL APIE 29,6 HA IR 2,3 HA TERITORIJŲ ŠALIA DŽIAUGSMO IR

STRIELČIUKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO F. BORTKEVIČIENĖS G. 3 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO“

2016-12-28

1 Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

Įsakymo projektu Administracijos direktoriaus pavaduotojui siūloma patvirtinti apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3609), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1407, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 9 (kadastro Nr. 0101/0063:443) F. Bortkevičienės g. 3, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą, kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija. Statinio projekto rengimo metu koreguojama galiojančiu detaliuoju planu nustatyta vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdo 752 kv. m sklypo Felicijos Bortkevičienės g. 3, Naujosios Vilnios seniūnijoje, statybos zona ir riba, atsižvelgiant į priimtinesnę sklypo situacijai projektuojamo sklype vienbučio individualaus gyvenamojo namo konfigūraciją bei užstatymą gretimuose sklypuose. Nuo pietvakarinės sklypo kraštinės statinių statybos zona bei riba planuojama 8 m atstumu, nuo kitų kraštinių -3 m atstumu.

Detaliuoju planu nustatyti privalomieji užstatymo reglamentai nekeičiami.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos.

Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detalusis planas (reg. Nr. 3609), Teritorijų planavimo įstatymas, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti.

Neigiamų pasekmių neturėtų kilti, kadangi išlaikomi normatyviniai atstumai iki sklypo ribos.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais.

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti.

Biudžeto lėšos nėra naudojamos (finansuoja sklypo savininkai).

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Statinių statybos zonos ir ribos pakeitimui pritarta Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2016-12-15 posėdyje (žr. pridedamo 2016-12-27 protokolo Nr. A17-1925/16-(2.1.13-MP) 12 punktą), Vilniaus miesto savivaldybės Teritorijų planavimo komisijoje (žr. pridedamo 2016-11-23, 24 protokolo Nr. 1-48-5 kopiją) ir Vilniaus visuomenės sveikatos centre (žr. 2016-11-30 pažymą Nr. BSV.10-9204 (16.12.4.10.11).

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai.

Sklypo savininkai (A. Grodis, J. Bartos-Grod), projekto rengėjas UAB „Meirista“ (proj. vadovė G. Meidutė) ir Miesto plėtros departamentas.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai):

Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei

Pakoreguotas planuojamas užstatymas harmoningai papildys gyvenamojo kvartalo užstatymą.

PRIDEDAMA:

  1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2016-12-15 posėdžio 2016-12-27 protokolo kopija, 3 lapai, 1 egz.;
  2. Statytojo prašymo, kitų juridinių dokumentų kopijos, 10 lapų, 1 egz.;
  3. Sklypo sutvarkymo planas M 1:500, 1 lapas, 6 egz.
  4. Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 3609) pagrindinio brėžinio kopija, 1 lapas, 1 egz.;

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas