2017-01-18 priimtas sprendimas dėl leidimo keisti teritorijos prie Parodų g. ir teritorijos šalia Parodų g.9 detaliųjųjo planų sprendinius

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos įsakymu “Dėl leidimo keisti Teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano ir teritorijos šalia Parodų g. 9 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo tikslais, taip pat planavimo darbų programa visuomenė gali susipažinti ar teikti pasiūlymus dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt.

Kuruojantis asmuo: vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518, 415 kab.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE PARODŲ GATVĖS NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO IR TERITORIJOS ŠALIA PARODŲ G. 9 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. sausio 18 d. Nr. A30-134

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto valdybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1011) ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 30-206 „Dėl teritorijos šalia Parodų g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1547) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypą Laisvės prospekte (kadastro Nr. 0101/0051:224) ir sklypus Parodų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0051:149), Parodų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:225), Parodų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0051:226) į vieną sklypą, nustatant visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdus, teritorijos naudojimo tipą ir reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 18 d.

įsakymu Nr. A30-134

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypai Laisvės pr. kadastro Nr. 0101/0051:224, Parodų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0051:149), Parodų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:225), Parodų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0051:226), Lazdynų seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: Apie 8,07 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus miesto tarybos 2002 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. 1049V „Dėl teritorijos prie Parodų gatvės nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1011) sprendinius ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 30-206 „Dėl teritorijos šalia Parodų g. 9 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1547) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypą Laisvės prospekte (kadastro Nr. 0101/0051:224) ir sklypus Parodų g. 9 (kadastro Nr. 0101/0051:149), Parodų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0051:225), Parodų g. 13 (kadastro Nr. 0101/0051:226) į vieną sklypą, nustatant visuomeninės paskirties teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdus, teritorijos naudojimo reglamentus bei tipą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

8. Papildomi reglamentai: susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutai, automobilių stovėjimo vietų išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: reikalinga SPAV atranka. Galutinis sprendimas bus priimtas atsižvelgiant į vertinimo subjektų išvadas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė

Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518