2017-01-23 priimtas sprendimas dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Senojsios Pilaitės kelio detalaus plano sklypo Nr. 9 sprendinius iniciavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 9 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. sausio 23 d. Nr. A30-215

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1, kadastro Nr. 0101/0167:2077) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, keičiant detaliuoju planu nustatytą leistiną statinių aukštų skaičių, statinių aukštį, žemės sklypų užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 23 d.

įsakymu Nr. A30-215

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1, kadastro Nr. 0101/0167:2077), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,0130 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas (2016-07-25 Nr. 24555/16, 2016-11-04 Nr. 37464/16).

5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 9 (Senosios Pilaitės kel. 1, kadastro Nr. 0101/0167:2077) sprendinius inicijavimo pagrindu, paliekant sklypui komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, keičiant detaliuoju planu nustatytą leistiną statinių aukštų skaičių, statinių aukštį, žemės sklypų užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, įvertinti įtaką saugomai kultūros vertybių teritorijai ir greta esančiam svarbiam valstybės objektui.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: SPAV privalomumas nustatomas atlikus SPAV atranką.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518