2017-01-25 priimtas sprendimas dėl sklypo Džiaugsmo g.30 detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. sausio 25 d. Nr. A30-255

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. sausio 11 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG19790:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 30-457 patvirtinto sklypo Džiaugsmo g. 30 detaliojo plano (reg. Nr. 1350) sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 Džiaugsmo g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:2080), Naujosios Vilnios seniūnijoje (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-13-16-64). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PRIE ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTO

,,DĖL SKLYPO DŽIAUGSMO G. 30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMOTVIRTINIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-01-23

  1. 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai

Įsakymo projektu siūloma patvirtinti sklypo Džiaugsmo g. 30 detaliojo plano (reg. Nr. 1350), patvirtinto 2004-03-18 įsakymu Nr. 30-457, sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 Džiaugsmo g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:2080), Naujosios Vilnios seniūnijoje (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-13-16-64). Sklypo Džiaugsmo g. 30 detaliojo plano (reg. Nr. 1350) sprendiniais sklypui Nr. 1 Džiaugsmo g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:2080) užstatymo reglamentai nebuvo nustatyti (palikti esami).

Detaliojo plano koregavimo sprendiniais kitos paskirties 1862 kv. m sklypas Džiaugsmo g. 30 (esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) padalijamas į 2 po 931 kv. m ploto atskirus sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybų naudojimo būdą (G1) bei galimus užstatymo reglamentus (užstatymo tankį – iki 23 proc. užstatymo intensyvumą – iki 0,4, statinių aukštį – iki 3 aukštų, 12 m nuo žemės paviršiaus), sodybinį užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus pagal teritorijų planavimo dokumentus bei teisės aktus reglamentuojamus reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais.

Planuojamas sklypas yra Aukštutiniame Pavilnyje, individualių gyvenamųjų namų kvartale. Pagal Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius sklypas patenka į funkcinės zonos PR 2.3.4 mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas.

Inžineriniai tinklai – pagal tinklus eksploatuojančių organizacijų išduotas technines sąlygas centralizuoti miesto.

Įvažiavimas į planuojamus sklypus numatytas viena bendra įvaža iš Džiaugsmo gatvės.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vilniaus miesto bendruoju planu (reg. Nr.1881).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nebus. Parengto detaliojo plano sprendinių poveikis urbanistiniu, aplinkosauginiu, higieniniu ir susisiekimo aspektais yra pozityvus.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas parengtas sklypų savininkų lėšomis.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Parengtą detalųjį planą tvirtinančiai institucijai tvirtinti siūlo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (žiūr. 2017-01-11 patikrinimo akto Nr. REG19790 kopiją). Detaliojo plano sprendiniams pritarta Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2017-01-17 posėdyje.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai

Detaliojo plano sprendinių koregavimą leista inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-12-09 įsakymu Nr. A30-3702. Planavimo iniciatorius – sklypų savininkai Angelė Redeckienė, Otto Redecki, Rimantas Redecki ir Valdas Redecki. Detaliojo plano rengėjas -projekto vadovas A. Žigunis.

9. Teisės akto projekto autorius (rengėjas)

Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas V. Kondratas.

10. Priimto teisės akto nauda Vilniaus visuomenei

Detaliojo plano realizavimas prisidės prie kokybiškesnės gyvenamosios aplinkos sukūrimo ir teritorijos sutvarkymo.

PRIDEDAMA

1. Miesto plėtros departamento darbinio pasitarimo miesto plėtros klausimais 2017-01-17 posėdžio protokolo kopija, 3 lapai, 1 egz.;

2. Teritorijų planavimo dokumento 2017-01-11 patikrinimo akto Nr. REG19790 kopija, 1 lapas, 1 egz.;

3. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys M1:500, 1 lapas, 6 egz.;

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas