2017-01-31 priimtas sprendimas dėl deidimo inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detalio plano sprendinių koregavimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE SNIEGENŲ GATVĖS, GRIGIŠKĖSE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. sausio 31 d. Nr. A30-304

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano (reg. Nr. 2068), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2514 ,,Dėl teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2945 „Dėl žemės sklypo Upokšnio g. 1, Salų kaime, Vilniaus miesto savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Sniegenų g. 26 (kadastro Nr. 7937/0004:133) 30 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus (pagal pridedamą miesto planą).

2. T v i r t i n u detaliojo plano darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė




PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. sausio 31 d.

įsakymu Nr. A30-304

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Sniegenų g. 26 (kadastro Nr. 7937/0004:133) Grigiškių seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 865 kv. m

3. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkė Sandra Stanionė Kovo 11-osios g. 47-53 Grigiškės Vilnius.

4. Planavimo pagrindas sklypo savininko prašymas dėl planavimo proceso inicijavimo.

5. Planavimo uždaviniai: inicijuoti teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano (reg. Nr. 2068), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 30-2514 ,,Dėl teritorijos prie Sniegenų gatvės, Grigiškėse, detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 30-2945 „Dėl žemės sklypo Upokšnio g. 1, Salų kaime, Vilniaus miesto savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Sniegenų g. 26 (kadastro Nr. 7937/0004:133) 30 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus (pagal pridedamą miesto planą).

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo vietų, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 2641