2017-02-15 sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A72-146

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO SUTARTIS

2017 m. vasario 15 d. Nr. A72-146/17 (3.1.36-TD2) ,

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, esanti Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061 (toliau – Planavimo organizatorius), atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės , veikiančios pagal Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalį, ir MB „Lendor Estate“ atstovaujama direktorės Eglės Navikaitės, kodas 303009801, adresas Gabijos g. 8-2, Avižieniai, LT-14184, Vilniaus raj., (toliau – Planavimo iniciatorius), veikiančios pagal bendrijos nuostatus, Helena Česnauskienė, kodas***, Aleksandr Romankevič, kodas ***, kont. adresas ***, Vilniuje, veikiantys savo iniciatyva (toliau – Šalys), susitarė ir sudarė šią sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Šiuo Šalys susitaria dėl sklypų (Kad. Nr. 0101/0171:1817,
Nr. 0101/0171:1793, Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172,
Nr. 0101/0171:1003, Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708,
Nr. 0101/0171:1004, Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896,
Nr. 0101/0171:710, Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir
Nr. 0101/0171:551), Gegliškių gatvėje (toliau – Planuojama teritorija) planavimo proceso inicijavimo, 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimo (toliau – Teritorijų planavimo dokumentas) rengimo ir finansavimo.

Pagrindas:

Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus pavaduotojos 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A30-2794 (pridedama).

2. PLANAVIMO TIKSLAI

2.1. Koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-578 „Dėl 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2583) sklypo Nr. 5, pertvarkyto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3481 „Dėl sklypo Gegliškių g. 33 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793,
Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003,
Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004,
Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710,
Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir Nr. 0101/0171:551) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

3. PLANAVIMO INICIATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Sutarties 4.5 punkte nurodytu pagrindu parengti Teritorijų planavimo dokumentą pagal Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.2 Pasirinkti Teritorijų planavimo dokumento rengėją.

3.3. Savo lėšomis finansuoti Teritorijų planavimo dokumento rengimą.

3.4. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo dokumentui teritorijų planavimo sąlygas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.

3.5. Sutarties 4.5. nurodytu pagrindu teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, koreguojamus planavimo dokumento sprendinius suderinti su nekilnojamojo turto savininku, nedisponuojančiu žemės sklypu.

3.6. Teritorijų planavimo dokumento rengėju pasirenkama:

UAB „Geri projektai“, kodas 125308583, Miglos g. 57-4, LT- 081025, Vilniuje.

4. PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1..Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi, operatyviai teikti informaciją ir (ar) duomenis, kurių reikia teritorijų planavimo dokumentams rengti, derinti ir tikrinti.

4.2. Bendradarbiauti su Planavimo iniciatoriumi viešinant teritorijų planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos, kuriai rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, nagrinėjant ir aptariant pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų, dalyvaujant jų viešame svarstyme.

4.3. Teritorijų planavimo dokumento derinimo procedūras vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.4. Teritorijų planavimo dokumentą patvirtinti laikantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų terminų.

4.5. Sudarydamas šią sutartį, planavimo organizatorius suteikia planavimo iniciatoriui įgaliojimą Teritorijų planavimo dokumento rengimo metu planavimo organizatoriaus vardu kreiptis į aplinkos ministro įsakymu patvirtintose Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo tiesyklėse ir atitinkamose specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nurodytas institucijas, kad jos pateiktų teritorijų planavimo sąlygas, teikti Teritorijų planavimo dokumento projektą viešinti, derinti, tikrinti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlikti kitus būtinus veiksmus, pasirašyti prašymus ir dokumentus, kurių reikia Teritorijų planavimo dokumentui rengti, derinti, tikrinti ir patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.6. Privaloma teikti registruoti duomenis apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas Teritorijų planavimo dokumentas, kartu su patvirtinto Teritorijų planavimo dokumento sprendiniais Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

5..ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5.2. Planavimo organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias neparengus ar nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento, nurodyto sutarties 1.1 punkte.

5.3. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios sutarties ar susijusį su šia sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, sutarties šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Planavimo organizatoriaus buveinės vietą.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 7 metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

6.2. Šalių teisės ir pareigos baigiasi pasibaigus sutarties galiojimo terminui (jeigu kitaip nenumatyta sutartyje).

6.3. Sutartis šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiama, gali būti vieneriems metams pratęsiamas sutartyje nurodytas galiojimo terminas ar sutartis nutraukiama.

6.4. Kuriai nors iš šalių pažeidus sutartį ir nepašalinus pažeidimo per papildomą 30 darbo dienų terminą, kita šalis turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai ir reikalauti iš pažeidusios sutartį šalies atlyginti nuostolius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Iki šios teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pasirašymo planavimo iniciatorius privalo būti sumokėjęs visus jam priklausančius mokėti žemės ar valstybinės žemės nuomos mokesčius.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

7.3. Sutartis skelbiama viešai planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Planavimo organizatorius

Planavimo iniciatorius

Įgaliota Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktorės 2015-06-02

įsakymu Nr. 40-160

pavaduotoja Vylūnė Urbonienė

Helena Česnauskienė

Aleksandr Romankevič

UAB „Lendor Estate“

direktorė Eglė Navikaitė

A.V.

A.V.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI 1,47 HA SKLYPO GILUŽIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 5 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. A30-2794

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.1.1 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-578 „Dėl 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2583) sklypo Nr. 5, pertvarkyto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3481 „Dėl sklypo Gegliškių g. 33 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sklypų (kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793,
Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003,
Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004,
Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710,
Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir Nr. 0101/0171:551) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus pavaduotojo

2016 m. rugsėjo 30 d.

įsakymu Nr. A30-2794

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai: Kadastro Nr. 0101/0171:1817,
Nr. 0101/0171:1793, Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172,
Nr. 0101/0171:1003, Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708,
Nr. 0101/0171:1004, Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896,
Nr. 0101/0171:710, Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir
Nr. 0101/0171:551, Gegliškių gatvė Pašilaičių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 11093 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Helena Česlauskienė, Aleksandr Romankevič, MB „Lendor estate“

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 30-578 „Dėl 1,47 ha sklypo Gilužių kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtino detaliojo plano (reg. Nr. 2583) sklypo Nr. 5, pertvarkyto žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3481 „Dėl sklypo Gegliškių g. 33 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, (kadastro Nr. 0101/0171:1817, Nr. 0101/0171:1793,
Nr. 0101/0171:1771, Nr. 0101/0171:1511, Nr. 0101/0171:1172, Nr. 0101/0171:1003,
Nr. 0101/0171:999, Nr. 0101/0171:894, Nr. 0101/0171:708, Nr. 0101/0171:1004,
Nr. 0101/0171:895, Nr. 0101/0171:1005, Nr. 0101/0171:896, Nr. 0101/0171:710,
Nr. 0101/0171:709, Nr. 0101/0171:553, Nr. 0101/0171:552 ir Nr. 0101/0171:551) sprendinius inicijavimo pagrindu, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

8. Papildomi planavimo reglamentai: nereikalingi.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir Architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752