2017-03-03 patvirtintas Valakupių -Turniškių zonos detaliojo plano sklypo Rukeliškių g.29 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO

SKLYPO RUKELIŠKIŲ G. 29

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 3 d. Nr. A30-648

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. sausio 26 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG 21072:

1. T v i r t i n u sklypo Rukeliškių g. 29 (kadastro Nr. 0101/0011:74) detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V ,,Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-255).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė