2017-03-06 priimtas sprendimas dėl Lvovo g.105A detaliuoju planu nustatytų požeminės dalies užstatymo zonos ir ribų koregavimo tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LVOVO G. 105A DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ POŽEMINĖS DALIES UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 6 d. Nr. A30-688

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Lvovo g. 105A detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-1758 „Dėl sklypo Lvovo g. 105A detaliojo plano tvirtinimo“, (reg. Nr. 3935) nustatytų sklypo Lvovo g. 105A požeminės dalies užstatymo zonos ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė