2017-03-07 priimtas sprendimas dėl leidimo koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Vytauto g. 35

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE VYTAUTO G. 35 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. kovo 7 d. Nr. A30-702

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant žemės sklypui Vytauto g. 35 (kadastro Nr. 0101/0039:1398) komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, statinių aukštį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. kovo 7 d.

įsakymu Nr. A30-702

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Vytauto g. 35 (kadastro Nr. 0101/0039:1398), Žvėryno seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1581 ha.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Partnerystės projektai“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno rajono plano (reg. Nr. 005) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant žemės sklypui Vytauto g. 35 (kadastro Nr. 0101/0039:1398) komercinės paskirties objektų teritorijos žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, statinių aukštį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti teritorinį kontekstualumą, numatyti architektūrinius sprendinius, būdingus miesto centrui.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M1:500 – M1:1000 duomenis). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė D. Eidukaitė

informacija žiūr. čia