2017-03-13 priimtas sprendimas dėl leidimo rengti Teritorijos prie sklypo Švitrigailos g.35/30 detaliojo plano koregavimą sklype Švitrigailos g.37

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO ŠVITRIGAILOS G. 35/30 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ SKLYPE ŠVITRIGAILOS G. 37 INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. kovo 13 d. Nr. A30-736

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u rengti teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 35/30 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1960V „Dėl teritorijos prie sklypo Švitrigailos g. 30/35 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436), nekeičiant žemės tikslinės paskirties, žemės sklypo ribų ir ploto, keičiant žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, statinių aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus rodiklius pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus bei koreguojant užstatymo zoną ir ribas.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. A30-736

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Švitrigailos g. 37 (kadastro Nr. 0101/0070:436), Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,08 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Iniciatorius: Alfredas Eitutis, Lina Eitutienė Mindaugo g. 14, Vilnius.

5. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Alfredo Eitučio, Linos Eitutienės 2016-11-24 prašymas.

7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės tikslinės paskirties, žemės sklypo ribų ir ploto, pakeisti žemės naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas, statinių aukštį, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą ir kitus rodiklius pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentus bei koreguoti užstatymo zoną ir ribas.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą centrinėje miesto dalyje. Išnagrinėti besiribojančių sklypų patekimą į sklypus ir vidinius kiemus, automobilių statymo principus. Užstatymo reglamentus nustatyti atsižvelgiant į užstatymo kontekstą.

9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai. Susisiekimo infrastruktūros numatymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai: iki 2020 m. vasario mėn.

18. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje.

19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas) Mindaugas Pakalnis