2017-03-14 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Rūko g.6 detaliojo plano sklypo Nr.3 sprendinius

Su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos įsakymu „Dėl leidimo koreguoti sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypo Nr. 3 sprendinius inicijavimo pagrindu“, planavimo tikslais ir uždaviniais, taip pat planavimo darbų programa visuomenė gali susipažinti ar teikti pasiūlymus dėl rengiamų detaliojo plano sprendinių adresu: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt. Kuruojantis asmuo: vyr. specialistė L. Adžgauskienė, tel. 8 (5) 2112518, D. Eidukonytė tel. 8(5) 2112750 415 kab.VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO RŪKO G. 6 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. kovo 14 d. Nr. A30-780

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 727V „Dėl žemės sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 986) sklypo Nr. 3 (Rūko g. 5A, kadastro Nr. 0101/0068:1165) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. kovo 15 d.

įsakymu Nr. A30-780

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 3 (Rūko g. 5A kadastro Nr. 0101/0068:1165), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1767 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.

5. Planavimo pagrindas: prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2002 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 727V „Dėl žemės sklypo Rūko g. 6 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 986) sklypo Nr. 3 (Rūko g. 5A, kadastro Nr. 0101/0068:1165) sprendinius, keičiant nustatytą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą (G1) į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis planavimo organizatorius paveda rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.


Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518