2017-03-21 patvirtintas sklypo Upėtakių g. 29 (kadastro Nr. 0101/0068:630) statinių statybos zonos, statybos ribų ir įvažiuojamųjų kelių į sklypą koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0068:1013) TIES UŽUTĖKIO GATVE DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3 (KADASTRO NR. 0101/0068:630) STATINIŲ STATYBOS ZONOS, STATYBOS RIBŲ IR ĮVAŽIUOJAMŲJŲ KELIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 21 d. Nr. A30-853

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1013) ties Užutėkio gatve detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 30-3336 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0068:1013) ties Užutėkio gatve detaliojo plano tvirtinimo“, nustatyto sklypo Nr. 3 (Upėtakių g. 29, kadastro Nr. 0101/0068:630) statinių statybos zonos, statybos ribų ir įvažiuojamųjų kelių į sklypą koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė