2017-03-21 priimtas sprendimas dėl leidimo koreguoti sklypo Latvių g. 70 detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPO LATVIŲ G. 70 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. kovo 21 d. Nr. A30-850

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-557 „Dėl žemės sklypo Latvių g. 70 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius (reg. Nr.2974) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo Latvių g. 70 (kadastro Nr. 0101/0038:168) teritorijos naudojimo reglamentus, suskaidant esamą pastato tūrį siekiant mažesnės vizualinės įtakos Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio gamtinei aplinkai, nekeičiant esamo rekreacinės teritorijos žemės sklypo naudojimo būdo ir neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. A30-850

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Latvių g. 70 (kadastro Nr. 0101/0038:168), Žvėryno seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,2350 ha.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „GLOBAL ENTERPRISES“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-557 “Dėl žemės sklypo Latvių g. 70 (kadastro Nr. 0101/0038:168) patvirtinto Latvių g. 70 detaliojo plano sprendinius (reg. Nr.2974) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, patikslinant sklypo Latvių g. 70 (kadastro Nr. 0101/0038:168) teritorijos naudojimo reglamentus, suskaidant esamą pastato tūrį siekiant mažesnės vizualinės įtakos Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio gamtinei aplinkai, nekeičiant esamo rekreacinės teritorijos žemės sklypo naudojimo būdo ir neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti Karoliniškių kraštovaizdžio savitumą, numatyti architektūrinius sprendinius darančius kuo mažesnę vizualinę įtaką draustinio gamtinei aplinkai.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė D. Eidukaitė