2017-03-29 priimtas sprendimas dėl Aukštųjų panerių PR C zonos detaliojo plano sklypų (kad. Nr.0101/0076:62 IR NR. 0101/0076:63)sprendinių koregavimo tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL AUKŠTŲJŲ PANERIŲ PRAMONINIO RAJONO C ZONOS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0076:62 IR NR. 0101/0076:63) SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 29 d. Nr. A30-939

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. vasario 24 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą
Nr. TP1-27:

1. T v i r t i n u Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano (reg. Nr. 431), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 ,,Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų (kadastro
Nr. 0101/0076:62 ir Nr. 0101/0076:63) sprendinių koregavimą (pagal pridedamą brėžinį).

2. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, numatant sklype statyti komercinės paskirties pastatus, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) specialiuosius architektūros reikalavimus pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

4.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė