2017-03-29 priimtas sprendimas dėl teritorijos prie Gustaičio g. detaliojo plano sprendinių koregavimo tvirtinimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE A. GUSTAIČIO GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. kovo 29 d. Nr. A30-938

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. kovo 13 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. REG24980:

1. T v i r t i n u teritorijos prie A. Gustaičio gatvės detaliojo plano (reg. Nr. 4068), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-720, sprendinių koregavimą sklypuose (kadastro Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1083, Nr. 0101/0080:0261, Nr. 0101/0080:0264, Nr. 0101/0080:0894, Nr. 0101/0080:0897, Nr. 0101/0080:1000, Nr. 0101/0080:1001, Nr. 0101/0080:1081 ir Nr. 0101/0080:1083), Naujininkų seniūnijoje (Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-13-16-427). Pagrindinis brėžinys M1:1000 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė