2017-04-05 patvirtintas apie 1,5 teritorijos prie Šiaurės gatvės detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL APIE 1,5 HA TERITORIJOS PRIE ŠIAURĖS GATVĖS

DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. balandžio 5 d. Nr. A30-1008

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 „Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. vasario 17 d. Teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą Nr. TP1-25,

t v i r t i n u apie 1,5 (vieno ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos prie Šiaurės gatvės, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą pagrindinį brėžinį M 1:500).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė