2017-04-05 priimtas sprendimas koreguoti Valakupių-Turniškių detaliojo planao sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VALAKUPIŲ-TURNIŠKIŲ ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. balandžio 5 d. Nr. A30-1010

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.1.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V „Dėl Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 07-124) sprendinius inicijavimo pagrindu, padalijant sklypą Rato g. 14 (kadastro Nr. 0101/0012:391) į du sklypus, nustatant užstatymo tankį, pastatų aukštį, aukštų skaičių bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A30-1010

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypas Rato g. 14, kad. Nr. 0101/0012:391, Antakalnio seniūnija, Vilnius. .

2. Planuojamos teritorijos plotas: 2256 kv. m.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: 2016-12-29 d. prašymas Nr. A50-43848/16.

5. Planavimo uždaviniai: Numatoma koreguoti Vilniaus m. Savivaldybės valdybos 1997-01-09 d. sprendimu Nr. 53V patvirtinto Valakupių-Turniškių zonos detaliojo plano sprendinius, padalijant 2256 kv. m. sklypą Rato g. 14 į du sklypus. Paskirtis (kita), naudojimo būdas (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) – nekeičiami. Nustatyti sklypo užstatymo intensyvumą iki 0,4, pastatų aukštį (iki 10 m.), aukštų skaičių (iki 2 aukštų), atidalintame sklype numatant statyti ne daugiau kaip vieną vienbutį gyv. namą). Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais šis sklypas yra zonoje „mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos“.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nereikalingi.

7. Papildomi reglamentai: nenustatomi.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: parengti sprendinių pasekmių vertinimą urbanistinės raidos, infrastruktūros, kraštovaizdžio aspektais.

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11.Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

14.Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15.Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta :

Miesto plėtros departamento direktorius

Vilniaus miesto vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis