2017-04-10 priimtas sprendimas dėl sklypo (kad. Nr.0101/0158:656), Nemėžio k., detaliojo plano sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:656) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS

SKLYPUOSE NR. 25A, 26A, 27A ir 28A

2017 m. balandžio 10 d. Nr. A30-1041

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 25a (kadastro Nr. 0101/0158:1883) Valonų g. 32, Nr. 26a (kadastro Nr. 0101/0158:1882) Valonų g. 30, Nr. 27a (kadastro. Nr. 0101/0158:1881) Valonų g. 28 ir Nr. 28a (kadastro Nr. 0101/0158:1880) Valonų g. 26 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, patikslinant statinio aukščio altitudę ir nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. A30-1041

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 25A, 26A, 27A ir 28A.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1050 ha sklypas Nr. 25a (kadastro Nr. 0101/0158:1883) Valonų g. 32, 0,1073 ha sklypas Nr. 26a (kadastro Nr. 0101/0158:1882) Valonų g. 30, 0,0967 ha sklypas Nr. 27a (kadastro. Nr. 0101/0158:1881) Valonų g. 28 ir 0,0801 ha sklypas Nr. 28a (kadastro Nr. 0101/0158:1880) Valonų g. 26, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypų žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „FL2“ (įm. kodas 302888531), atstovaujama direktoriaus Jurijaus Gaidamovič (pagal įgaliojimą Jūratė Laurinaitytė), Naugarduko g. 41, tel. 8 655 07958, 8 608 08335, LT-03227, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „FL2“ įgalioto asmens Jūratės Laurinaitytės prašymas 2017-02-15 Nr. A50-5407/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-1536 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:656) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3719) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 25a (kadastro Nr. 0101/0158:1883) Valonų g. 32, Nr. 26a (kadastro Nr. 0101/0158:1882) Valonų g. 30, Nr. 27a (kadastro. Nr. 0101/0158:1881) Valonų g. 28 ir Nr. 28a (kadastro Nr. 0101/0158:1880) Valonų g. 26 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, patikslinant statinio aukščio altitudę ir nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas, tel. 211 2754