2017-04-10 priimtas sprendimas dėl teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano koregavimo sklype P.Babickio g.22

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS TARP DŽIAUGSMO IR GRŪDŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE P. BABICKIO G. 22

2017 m. balandžio 10 d. Nr. A30-1039

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1632 patvirtinto teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1721) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0157:145) P. Babickio g. 22 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. balandžio 10 d.

įsakymu Nr. A30-1039

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype P. Babickio g. 22.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1081 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) P. Babickio g. 22 (kad. Nr. 0101/0157:145), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Botega“ (įm. kodas 304068208), atstovaujama direktorės Aistės Bagdonavičienės (pagal įgaliojimą Jūratė Laurinaitytė) Švitrigailos g. 11K-109, tel. 8 642 22242, 8 608 08335, LT-03228, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Botega“ įgalioto asmens Jūratės Laurinaitytės prašymas 2017-02-15 Nr. A50-5406/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1632 patvirtinto teritorijos tarp Džiaugsmo ir Grūdų gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 1721) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą sklype Nr. 48 (kadastro Nr. 0101/0157:145) P. Babickio g. 22 planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypo užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754