2017-04-12 priimtas sprendimas dėl apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvės detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Kalno g.2

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 3,18 HA TERITORIJOS PRIE KALNO IR ŠIAURĖS GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE KALNO G. 2

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A30-1086

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1267 patvirtinto apie 3,18 ha teritorijos prie Kalno ir Šiaurės gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 72306) Naujosios Vilnios seniūnijoje sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant sklypo Kalno g. 2 (kadastro Nr. 0101/0047:673) žemės naudojimo būdą (iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų, nustatant vienbutį blokuotą užstatymo tipą), užstatymo tankį ir intensyvumą, statybos zoną ir ribą bei patikslinant kitus detaliuoju planu sklypui nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė