2017-04-12 priimtas sprendimas dėl Šeškinės visuomeninio prekybos centro detaliojo plano papildymo projekto sprendinių koregavimo sklype Šeškinės 30

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŠEŠKINĖS VISUOMENINIO PREKYBOS CENTRO DETALIOJO PLANO PAPILDYMO PROJEKTO SPRENDINIUS SKLYPE ŠEŠKINĖS G. 30 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A30-1099

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m.
birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 507V patvirtinto Šeškinės visuomeninio prekybos centro detaliojo plano (reg. Nr. 147) sprendinius sklype Šeškinės g. 30 (kadastro Nr. 0101/0020:164) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir statinių statybos zoną, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. A30-1099

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Šeškinės g. 30 (kadastro Nr. 0101/0020:164), Šeškinės seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0148 ha.

3.Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „BALTISHES HAUS“.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 1997 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 507V patvirtinto Šeškinės visuomeninio prekybos centro detaliojo plano (reg. Nr. 147) sprendinius sklype Šeškinės g. 30 (kadastro Nr. 0101/0020:164) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, nustatant sklypo komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir statinių statybos zoną, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti architektūrinius sprendinius, sudarančius kuo mažesnę vizualinę įtaką Šeškinės prekybos centro architektūriniam sprendimui.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė D. Eidukaitė