2017-04-12 priimtas sprendimas dėl sklypų (Kad. Nr. 0101/0167:1154 IR NR. 0101/0167:1097), Plytinės k., detaliojo plano sklypų Nr. 10, 11, 12, 18, 19, 20 sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0167:1154 IR

NR. 0101/0167:1097) PLYTINĖS KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 10, 11,

12, 18, 19, 20 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A30-1094

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 3210) patvirtintų sklypų Nr. 10, 11, 12, 18, 19, 20 (kadastro Nr. 0101/0167:3478, 0101/0167:3479, 0101/0167:3480, 0101/0167:3481, 0101/0167:3482 ir 0101/0167:3483) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas (sujungiant ir padalijant sklypus), naujai formuojamiems sklypams nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. A30-1094

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0167:3478, 0101/0167:3479, 0101/0167:3480, 0101/0167:3481, 0101/0167:3482 ir 0101/0167:3483), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,52 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB „Pilaitės namai“ prašymas.

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. 1-1377 „Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0167:1154 ir Nr. 0101/0167:1097) Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ (reg. Nr. 3210) patvirtintų sklypų Nr. 10, 11, 12, 18, 19, 20 (kadastro Nr. 0101/0167:3478, 0101/0167:3479, 0101/0167:3480, 0101/0167:3481, 0101/0167:3482 ir 0101/0167:3483) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant sklypų ribas (sujungiant ir padalijant sklypus), naujai formuojamiems sklypams nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: nenustatoma.

8. Papildomi reglamentai: nenustatoma.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis planavimo organizatorius paveda rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė L. Adžgauskienė, 211 2518