2017-04-12 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO ŽILVIČIŲ G. 42/30 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A30-1092

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano (reg. Nr. 1685), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 30-1973 ,,Dėl sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3215 „Dėl sklypo Žilvičių g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Švariojoje g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:458) 31 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus (pagal pridedamą miesto planą).

2. T v i r t i n u detaliojo plano darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė UrbonienėPATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. balandžio 12 d.

įsakymu Nr. A30-1092

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Švarioji g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:458) Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 800 kv. m

3. Planavimo iniciatorius: sklypo savininkai Inga Ibėnienė, Darius Ibėnas Švarioji g. 30 Vilnius.

4. Planavimo pagrindas sklypo savininkų prašymas dėl planavimo proceso inicijavimo.

5. Planavimo uždaviniai: inicijuoti sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano (reg. Nr. 1685), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 30-1973 ,,Dėl sklypo Žilvičių g. 42/30 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 1, pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 30-3215 „Dėl sklypo Žilvičių g. 42 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą nustatant sklype Švariojoje g. 30 (kadastro Nr. 0101/0074:458) 31 proc. užstatymo tankį ir kitus statybos reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, automobilių stovėjimo vietų, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 2641