2017-04-24 priimtas sprendimas dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimo sklypuose Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 30.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0158:740,

NR. 0101/0158:741 IR NR. 0101/0158:683) NEMĖŽIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE NR. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 IR 30

2017 m. balandžio 24 d. Nr. A30-1189

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0158:968) Kašubų g. 22, Nr. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:1946) Kašubų g. 20, Nr. 22 (kadastro Nr. 0101/0158:971) Kašubų g. 18, Nr. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:972) Kašubų g. 16, Nr. 24 (kadastro Nr. 0101/0158:1949) Kašubų g. 14, Nr. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:966) Kašubų g. 12, Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0158:1944) Kašubų g. 10, Nr. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:1945) Kašubų g. 8, Nr. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:1947) Kašubų g. 6, Nr. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:969) Kašubų g. 4 ir Nr. 30 (kadastro Nr. 0101/0158:967) Kašubų g. 2 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. balandžio 24 d.

įsakymu Nr. A30-1189

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ir 30.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,1005 ha sklypas Nr. 20 (kad. Nr. 0101/0158:968) Kašubų g. 22, 0,0767 ha sklypas Nr. 21 (kad. Nr. 0101/0158:1946) Kašubų g. 20, 0,0724 ha sklypas Nr. 22 (kad. Nr. 0101/0158:971) Kašubų g. 18, 0,0720 ha sklypas Nr. 23 (kad. Nr. 0101/0158:972) Kašubų g. 16, 0,0728 ha sklypas Nr. 24 (kad. Nr. 0101/0158:1949) Kašubų g. 14, 0,0724 ha sklypas Nr. 25 (kad. Nr. 0101/0158:966) Kašubų g. 12, 0,0724 ha sklypas Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0158:1944) Kašubų g. 10, 0,0724 ha sklypas Nr. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:1945) Kašubų g. 8, 0,0000745 ha sklypas Nr. 28 (kad. Nr. 0101/0158:1947) Kašubų g. 6, 0,0954 ha sklypas Nr. 29 (kad. Nr. 0101/0158:969) Kašubų g. 4 ir 0,0872 ha sklypas Nr. 30 (kad. Nr. 0101/0158:967) Kašubų g. 2, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypų žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: R. Kuzienė ir kt., atstovaujami pagal 2017-03-03 įgaliojimus Jūratės Laurinaitytės, Žirmūnų g. 57-71, tel. 8 608 08335, LT-09110, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: R. Kuzienės ir kt. įgalioto asmens Jūratės Laurinaitytės prašymas 2017-03-20 Nr. A50-8889/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-405 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0158:740, Nr. 0101/0158:741 ir Nr. 0101/0158:683) Nemėžio kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 78264) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, pakeičiant sklypų Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0158:968) Kašubų g. 22, Nr. 21 (kadastro Nr. 0101/0158:1946) Kašubų g. 20, Nr. 22 (kadastro Nr. 0101/0158:971) Kašubų g. 18, Nr. 23 (kadastro Nr. 0101/0158:972) Kašubų g. 16, Nr. 24 (kadastro Nr. 0101/0158:1949) Kašubų g. 14, Nr. 25 (kadastro Nr. 0101/0158:966) Kašubų g. 12, Nr. 26 (kadastro Nr. 0101/0158:1944) Kašubų g. 10, Nr. 27 (kadastro Nr. 0101/0158:1945) Kašubų g. 8, Nr. 28 (kadastro Nr. 0101/0158:1947) Kašubų g. 6, Nr. 29 (kadastro Nr. 0101/0158:969) Kašubų g. 4 ir Nr. 30 (kadastro Nr. 0101/0158:967) Kašubų g. 2 užstatymo tipą iš sodybinio į vienbutį blokuotą, statybos zoną ir ribą, nekeičiant kitų privalomųjų teritorijos naudojimo reglamentų.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas, tel. 211 2754