2017-05-05 patvirtintas sklypo Visorių g.21 detalusis planas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO VISORIŲ G. 21 DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 5 d. Nr. A30-1286

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. 1-1081 ,,Dėl pavedimo Administracijos direktoriui tvirtinti kai kuriuos detaliuosius planus“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 20 d. sprendimą Nr. 1-291 ,,Dėl paramos socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtrai dydžių ir teikimo“:

1. T v i r t i n u sklypo Visorių g. 21, Verkių seniūnijoje, detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį).

2. Į p a r e i g o j u Miesto plėtros departamentą įtraukti į statinio specialiuosius architektūros reikalavimus sąlygas, susijusias su detaliojo plano sprendinių įgyvendinimu, numatant sklype statyti daugiabučius gyvenamuosius pastatus, ir esamų ar būtinų naujų inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, reikalingų suplanuotiems statiniams funkcionuoti, išplėtimo ar nutiesimo sutartis tarp tų tinklų, komunikacijų savininko ir statytojo (detaliojo plano įgyvendintojo).

3. S i ū l a u Miesto plėtros departamentui išduoti statytojui (detaliojo plano įgyvendintojui) specialiuosius architektūros reikalavimus pasirašius paramos sutartį dėl socialinės infrastruktūros plėtros.

4. N u s t a t a u, kad:

4.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

4.2. detaliuoju planu nustatytų sklypų ribos ir plotai gali būti tikslinami atlikus tiksliuosius geodezinius matavimus;

4.3. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

4.4. šiuo detaliuoju planu koreguojami sklypo Visorių g. 21 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 194V, sprendiniai;

4.5. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė