2017-05-05 patvirtintas teritorijos prie Šilo tilto detaliojo plano sklypo Nr. 3 (P.Vileišio g.20C ) koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE ŠILO TILTO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 3

P. VILEIŠIO G. 20C STATYBOS ZONOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 5 d. Nr. A30-1267

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu“,

t v i r t i n u teritorijos prie Šilo tilto detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1002 „Dėl teritorijos prie Šilo tilto detaliojo plano tvirtinimo“, koregavimą, keičiant sklype Nr. 3 P. Vileišio g. 20C (kadastro Nr. 0101/0034:140) detaliuoju planu nustatytą statybos zoną pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė