2017-05-10 patvirtintas Teritorijos tarp Neriries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliuoju planu suplanuoto ir pertvarkyto sklypo Rinktinės g. 3A sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL KOREGUOJAMO TERITORIJOS (T-2 IR T-3 DALIŲ) TARP NERIES UPĖS, RINKTINĖS, ŠEIMYNIŠKIŲ IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 1 IR SKLYPO NR. 4 (RINKTINĖS G. 3A, KADASTRO NR. 0101/0033:51), PERTVARKYTO ŽEMĖS SKLYPO RINKTINĖS G. 3A IR SKLYPO RINKTINĖS GATVĖJE (KADASTRO NR. 0101/0033:7) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 10 d. Nr. A30-1343

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. gegužės 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG30657:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr. 1-1193 „Dėl teritorijos (T-2 ir T-3 dalių) tarp Neries upės, Rinktinės, Šeimyniškių ir Raitininkų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2476) sklypo Nr. 1 (Rinktinės g. 3, kadastro Nr. 0101/0033:59) ir sklypo Nr. 4 (Rinktinės g. 3A, kadastro Nr. 0101/0033:51), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 30-917 „Dėl žemės sklypo Rinktinės g. 3A ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“ patvirtintu žemės sklypo Rinktinės g. 3A (kadastro Nr. 0101/0033:22) ir sklypo Rinktinės gatvėje (kadastro Nr. 0101/0033:7) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-395). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Vylūnė Urbonienė