2017-05-11 priimtas sprendimas koreguoti Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinius sklypuose Danielių g. 4, Lapių g.3 ir 5

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO ŠIAURINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE DANIELIŲ G. 4, LAPIŲ G. 3 ir LAPIŲ G. 5 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. gegužės 11 d. Nr. A30-1344

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, koreguojant sklypų Danielių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:394), Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:341) ir Lapių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:285) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinių objektų paskirties teritorijas, nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė
PATVIRTINTA

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. gegužės 11 d.

įsakymu Nr. A30-1344

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypų Danielių g. (kadastro Nr. 0101/0031:394), Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:341) ir Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:285), Žvėryno seniūnijoje, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3358 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Ateities būstas“,į.k 123634046

5. Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu
Nr. 246V patvirtinto Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano (reg. Nr. 203) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, koreguojant sklypų Danielių g. 4 (kadastro Nr. 0101/0031:394), Lapių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:341) ir Lapių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:285) naudojimo būdą iš gyvenamųjų teritorijų į komercinių objektų paskirties teritorijas, nustatant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (reg. Nr. 1881) nustatytų užstatymo reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti architektūrinius sprendinius būdingus miesto centrui.

8. Papildomi reglamentai: nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė:Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė D. Eidukaitė