2017-05-12 patvirtintas sklypo J. Kairiūkščio g.14 detaliojo plano statybos zonos ir ribos koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO G. 14 DETALIOJO PLANO STATYBOS ZONOS IR RIBOS KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 12 d. Nr. A30-1401

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo J. Kairiūkščio g. 14 detaliojo plano (reg. Nr. 2578), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1464 „Dėl sklypo J. Kairiūkščio g. 14 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą statinio statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė