2017-05-12 priimtas sprendimas koreguoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233), Rokantiškių k. detaliojo plano sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1233) ROKANTIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE J. URBŠIO G. 7

2017 m. gegužės 12 d. Nr. A30-1400

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:2007) J. Urbšio g. 7 į atskirus sklypus ir nustatant galimą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr. A30-1400

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype J. Urbšio g. 7.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0,3462 ha sklypas (žemės naudojimo paskirtis – kita, esamas naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) J. Urbšio g. 7 (kad. Nr. 0101/0157:2007), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Oksana Baliukienė, Džiaugsmo g. 95-2, tel. 8 685 58733, LT-11311, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: Oksanos Baliukienės prašymas 2017-04-03 Nr. A50-10477/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0157:2007) J. Urbšio g. 7 į atskirus sklypus ir nustatant galimą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754