2017-05-12 priimtas sprendimas koreguoti teritorijos šalia Sporto g. 11 detaliojo plano sklypų Nr. 3, 5, 6 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS ŠALIA SPORTO G. 11 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 6, NR. 3 IR NR. 5 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. gegužės 12 d. Nr. A30-1399

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 1965V „Dėl teritorijos šalia Sporto g. 11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 883) sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 (Sporto g. 7, kadastro Nr. 0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr. 0101/0033:920) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus į vieną, keičiant esamą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. gegužės 12 d.

įsakymu Nr.A30-1399

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos šalia Sporto g. 11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Sporto g. 7 (kadastro Nr. 0101/0033:914), Sporto g. 9 (kadastro Nr. 0101/0033:920), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas 0,4654 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „YIT Kausta būstas“, įmonės kodas 123959143, Viršuliškių skg. 34, Vilnius.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. 1965V „Dėl teritorijos šalia Sporto g. 11 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 883) sklypų Nr. 6, Nr. 3 ir Nr. 5 (Sporto g. 7, kadastro Nr. 0101/0033:914, Sporto g. 9, kadastro Nr. 0101/0033:920) sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus į vieną, keičiant esamą vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, pastatų aukštį bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

Departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė