2017-05-17 priimtas sprendimas dėl teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE STRIELČIUKŲ G. 23 IR 31 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE STRIELČIUKŲ G. 10B

2017 m. gegužės 17 d. Nr. A30-1438

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1910V patvirtinto teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 887) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, padalijant sklypą Strielčiukų g. 10B (kadastro Nr. 0101/0157:1540) į du sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sodybinį užstatymo tipą bei galimus kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

pavaduotojo

2017 m. gegužės 17 d.

įsakymu Nr. A30-1438

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimas Strielčiukų g.10b sklype

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: Strielčiukų g.10b sklypo plotas 1500 kv. m Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje (sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas/pobūdis-gyvenamosios teritorijos/mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: sklypų savininkų prašymas Nr. A50-11426/17.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1910V patvirtinto teritorijos prie Strielčiukų g. 23 ir 31 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 887) sprendinių koregavimą, padalijant sklypą Strielčiukų g. 10B (kadastro Nr. 0101/0157:1540) į du sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, sodybinį užstatymo tipą bei galimus kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais

6. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.

7. Papildomi reglamentai: nėra.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

9. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis