2017-05-23 patvirtintas Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano sklypo Nr. 10.1 koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 10.1 UŽSTATYMO ZONOS IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 23 d. Nr. A30-1481

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“, užstatymo zonos ir ribų koregavimą sklype Nr. 10.1 Užubalių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0170:133) pagal sklypo planą su nurodyta užstatymo zona ir ribomis (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė