2017-05-29 patvirtintas sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių k. detaliojo plano koregavimas, keičiant sklypo J.Urbšio g.5 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0157:1233) ROKANTIŠKIŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO, KEIČIANT SKLYPO J. URBŠIO G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0157:2004) SPRENDINIUS, TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 29 d. Nr. A30-1585

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. gegužės 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG30818:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 30-781 patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0157:1233) Rokantiškių kaime, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2329) sprendinių koregavimą, keičiant 3420 (trijų tūkstančių keturių šimtų dvidešimties) kv. m sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0157:2004) J. Urbšio g. 5 sprendinius (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-135). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė