2017-05-29 patvirtintas teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose S.Banaičio g. 8, 8A ir 10

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP DŽIAUGSMO IR VERSMIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ (STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS) KOREGAVIMO

SKLYPUOSE S. BANAIČIO G. 8, 8A IR 10 TVIRTINIMO

2017 m. gegužės 29 d. Nr. A30-1584

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u teritorijos tarp Džiaugsmo ir Versmių gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 2218), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-742, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypų S. Banaičio g. 8, 8A ir 10 (kadastro Nr. 0101/0157:481, Nr. 0101/0157:610 ir Nr. 0101/0157:443), Naujosios Vilnios seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė