2017-06-07 priimtas sprendimas dėl leidimo koreguoti apie 19,5 teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr.31 sprendinius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 19,5 HA TERITORIJOS BUVUSIAME DIDŽIŲJŲ GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 31

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m. birželio 7 d. Nr. A30-1645

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti apie 19,5 (devyniolikos ir penkių dešimtųjų) ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 3830), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1613 ,,Dėl apie 19,5 ha teritorijos buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 31 (kadastro Nr. 0101/0101:358, Nr. 0101/0101:359 ir Nr. 0101/0101:1147), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 30-3021 ,,Dėl sklypo Molėtų pl. 127 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, nustatant sklypuose pastatų aukštį, užstatymo tankį, intensyvumą, statybos zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė