2017-06-12 patvirtintas sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO GAMYKLOS G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. birželio 12 d. Nr. A30-1724

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017 m. gegužės 31 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG32827:

1. T v i r t i n u Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 11 d. sprendimu Nr. 1-248 patvirtinto sklypo Gamyklos g. 2 detaliojo plano (reg. Nr. 1309) Naujininkų seniūnijoje sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-285). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. S i ū l a u pridedamame brėžinyje pažymėto sklypo Nr. 3, patenkančio į gatvių raudonąsias linijas, savininkams pasirašyti paramos sutartį dėl infrastruktūros teritorijų įrengimo ir perdavimo Savivaldybės nuosavybėn iki statybą leidžiančių dokumentų išdavimo.

3. N u s t a t a u, kad planavimo organizatorius patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė