2017-06-12 patvirtintas sklypo Rinktinės g.2 detaliuoju planu nustatytų servitutų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO RINKTINĖS G. 2 DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SERVITUTŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. birželio 12 d. Nr. A30-1703

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Rinktinės g. 2 detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 1-1046 „Dėl sklypo Rinktinės g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“, nustatytų servitutų koregavimą pagal statinio projekto sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė