2017-06-14 patvirtintas SB „Šeškinė teritorijos Geležinio Vilko detaliuoju planu nustatytų sklypo Nr. 15A užstatymo zonų ir ribų koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SODININKŲ BENDRIJOS „ŠEŠKINĖ“ TERITORIJOS GELEŽINIO VILKO GATĖJE DETALIUOJU PLANU NUSTATYTŲ SKLYPO NR. 15A UŽSTATYMO ZONŲ IR RIBŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. birželio 14 d. Nr. A30-1757

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 825 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimui ir sodininkų bendrijos „Šeškinė“ teritorijos Geležinio Vilko gatvėje detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, (reg. Nr. 1167) nustatytų sklypo Nr. 15A (Šeškinės Sodų 2-ojoje g. 2, kadastro Nr. 0101/0021:150) užstatymo zonų ir ribų koregavimą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė