2017-06-14priimtas sprendimas dėl Markučių raj. detaliojo plano sprendinių koregavimo sklypuose Markučių g. 34 ir 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPUOSE MARKUČIŲ G. 34 IR 36

2017 m. birželio 14 d. Nr. A30-1760

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti Markučių rajono detaliojo plano (reg. Nr. 615), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant sklypus Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir Markučių g. 36 (kadastro Nr.0101/0059:105), Rasų seniūnijoje, ir padalijant juos į keturis atskirus sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, sodybinio užstatymo tipą (vienas dvibutis gyvenamasis namas sklype) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė


PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. A30-1760

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Markučių rajono detaliojo plano (reg. Nr. 615) sprendinių koregavimas sklypuose Markučių g. 34 ir 36.

2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 1478 kv. m sklypas Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir 1112 kv. m sklypas Markučių g. 36 (kadastro Nr. 0101/0059:105), Rasų seniūnijoje, Vilniuje. Esamas sklypų naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Markučių kalvos“, atstovaujama direktoriaus D. Tadarovskio (įm. kodas 304451313), Ramybės g. 4-70, tel. 8 645 19594, LT-02103, el. p. info@consolus.lt, Vilnius.

5. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.

6. Planavimo pagrindas: UAB „Markučių kalvos“ prašymas 2017-05-23 Nr. A50-16463/17.

7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Markučių rajono detaliojo plano (reg. Nr. 615), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541, sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant sklypus Markučių g. 34 (kadastro Nr. 0101/0059:103) ir Markučių g. 36 (kadastro Nr.0101/0059:105), Rasų seniūnijoje, ir padalijant juos į keturis atskirus sklypus, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų naudojimo būdą, sodybinio užstatymo tipą (vienas dvibutis gyvenamasis namas sklype) bei patikslinant kitą planuojamam užstatymui sklypuose reikalingą teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ reikalavimais ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti optimalią esamam reljefui urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi reglamentai: nėra.

10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami

11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti:nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.

15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.

17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.

18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

20. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio vedėjas

Vytautas Kondratas, tel. 211 2754