2017-06-20 patvirtintas sklypo Juodajame kel. 27A detaliojo plano koregavimas sklype Portugalų g.13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO JUODAJAME KEL. 27A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ (STATINIŲ STATYBOS ZONOS, RIBOS IR ĮVAŽIAVIMO VIETOS) KOREGAVIMO

SKLYPE PORTUGALŲ G. 13 TVIRTINIMO

2017 m. birželio 20 d. Nr. A30-1813

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Juodajame kel. 27A detaliojo plano (reg. Nr. 2773), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 30-876, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu sklype Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0158:1738) Portugalų g. 13, Naujosios Vilnios seniūnijoje, nustatytą statinių statybos zoną, ribą ir įvažiavimo vietą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė