2017-06-20 priimtas sprendimas dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS PRIE SENOJO PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 20 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS SPRENDINIŲ KOREGAVIMO

2017 m. birželio 20 d. Nr. A30-1805

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.16 punktu:

1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 „Dėl teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 989) sklypo Nr. 20 ir šalia esančios teritorijos sprendinių koregavimą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planuojamos teritorijos plotas apie 3,6 (trys ir šešios dešimtosios) ha (schema pridedama);

2.2. detaliojo plano rengimo tikslas – nekeičiant sklypo Nr. 20 (V. Pociūno g. 2A, kadastro Nr. 0101/0030:13) esamo susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos naudojimo būdo, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, nustatyti (pakeisti) leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus;

2.2. už šio įsakymo viešinimą yra atsakingas Miesto plėtros departamentas.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė