2017-06-21 patvirtintas sklypų Srovės ir Stepono Batoro gatvių sankirtoje detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPŲ SROVĖS IR STEPONO BATORO GATVIŲ SANKIRTOJE NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO SKLYPE SROVĖS G. 20) TVIRTINIMO

2017 m. birželio 21 d. Nr. A30-1816

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypų Srovės ir Stepono Batoro gatvių sankirtoje nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (reg. Nr. 808), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2001 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 641V, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0061:34) Srovės g. 20, Rasų seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė