2017-06-21 patvirtintas teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir m. Sleževičiaus gatvių detaliojo plano sklypo Nr. 2 sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS TARP ATEITIES, L. GIROS IR

M. SLEŽEVIČIAUS GATVIŲ DETALIOJO PLANO (REG. NR. 2297) SKLYPO NR. 2 SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

2017 m. birželio 21 d. Nr. A30-1814

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu ir atsižvelgdama į 2017 m. gegužės 5 d. teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo aktą Nr. REG30319:

1. T v i r t i n u teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Sleževičiaus gatvių detaliojo plano (reg. Nr. 2297), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 17 d. sprendimu Nr. 1-796 ,,Dėl teritorijos tarp Ateities, L. Giros ir M. Sleževičiaus gatvių detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0008:1280) sprendinių koregavimą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-256). Pagrindinis brėžinys M1:500 pridedamas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre;

2.2. sklypo užstatymas galimas įrengus inžinerinių tinklų ir susisiekimo infrastruktūrą, numatytą detaliajame plane;

2.3. už šio įsakymo vykdymą yra atsakingas Miesto plėtros departamento direktorius.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė