2017-06-23 patvirtintas sklypo Užusienio k.sprendinių koregavimas sklype Nr. 176

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO UŽUSIENIO KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 176 STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

2017 m. birželio 23 d. Nr. A30-1864

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo (kadastro Nr. 0101/0078:308) Užusienio kaime, Naujininkų seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 2194), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 18 d. sprendimu Nr. 1-598, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 176 (kadastro Nr. 0101/0078:381) Šumsko g. 378, Naujininkų seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė