2017-06-26 patvirtintas sklypo Minsko pl. 37 detaliojo plano koregavimas sklype Minsko pl. 37A

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO MINSKO PL. 37 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO (STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO SKLYPE MINSKO PL. 37A) TVIRTINIMO

2017 m. birželio 26 d. Nr. A30-1879

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.17 punktu,

t v i r t i n u sklypo Minsko pl. 37 detaliojo plano (reg. Nr. 2105), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1-451, sprendinių koregavimą, pakeičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0081:95) Minsko pl. 37A, Rasų seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė